Určite máte radi svoj kľud a pri podnikaní jednoznačne k tomu pomôže, ak to bude bez pokút. Vyhnite sa tým, ktoré sa môžu pohybovať od 30 eur do 3 000 eur. Tu je päť vecí, ktoré sa vám zíde vedieť. 

 

#1 Na čo je Register účtovných závierok? 

 

V Registri účtovných závierok www.registeruz.sk, ktorý je informačným systémom verejnej správy a jeho správcom je Ministerstvo financií SR, sú povinne zverejnené účtovné závierky a výročné správy uložené v zbierke listín za účtovné obdobia od roku 2013.  

 

#2 Dokedy máte povinnosť uložiť účtovnú závierku? 

 

Účtovná jednotka ukladá riadnu individuálnu účtovnú závierku a mimoriadnu individuálnu účtovnú závierku v registri najneskôr do šiestich mesiacov od dátumu, ku ktorému sa účtovná závierka zostavuje. Účtovná jednotka, na ktorú sa vzťahuje povinnosť zostavovať riadnu konsolidovanú účtovnú závierku alebo mimoriadnu konsolidovanú účtovnú závierku, je povinná uložiť riadnu konsolidovanú účtovnú závierku a mimoriadnu konsolidovanú účtovnú závierku spolu so správou audítora v registri do jedného roka od skončenia účtovného obdobia. Dokumenty ukladá do registra za zanikajúcu účtovnú jednotku nástupnícka účtovná jednotka. Do dňa účinkov splynutia, zlúčenia alebo rozdelenia ich môže uložiť zanikajúca účtovná jednotka. #3 Čo ak nemáte schválenú účtovnú závierku v lehote? 

 

V takomto prípade ukladáte neschválenú účtovnú závierku a oznámenie o dátume schválenia účtovnej závierky uložíte do registra dodatočne, najneskôr do 15 pracovných dní od jej schválenia. 

 

Účtovná jednotka, na ktorú sa vzťahuje povinnosť overovania účtovnej závierky audítorom, ukladá v registri aj správu audítora. Ak účtovná jednotka nemá účtovnú závierku overenú v lehote, ukladá neoverenú účtovnú závierku a správu audítora uloží v registri dodatočne, najneskôr do jedného roka od skončenia účtovného obdobia, za ktoré sa účtovná závierka zostavuje. 

 

#4 Kto musí mať audítorom overenú riadnu individuálnu účtovnú závierku a mimoriadnu individuálnu účtovnú závierku? 

 

Táto povinnosť sa vzťahuje na takú účtovnú jednotku,  

  • ktorá je obchodnou spoločnosťou a družstvom, ak ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka a za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie sú splnené aspoň dve z týchto podmienok: 
  1. celková suma majetku presiahla 4 000 000, 
  2. čistý obrat presiahol 8 000 000, 
  3. priemerný prepočítaný počet zamestnancov v jednom účtovnom období presiahol 50. 
  • obchodná spoločnosť a družstvo, ktorých cenné papiere sú prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu, 
  • ktorej túto povinnosť ustanovuje osobitný predpis, 
  • ktorá zostavuje účtovnú závierku podľa osobitných predpisov. 

#5 Akú povinnosť máte vo vzťahu k Daňovému úradu? 

Účtovná závierka a oznámenie o dátume schválenia účtovnej závierky vyhotovené v listinnej podobe sa doručujú daňovému úradu. Daňový úrad účtovnú závierku a oznámenie o dátume schválenia účtovnej závierky prijaté v listinnej podobe prevedie do elektronickej podoby a overí, či majú správne vyplnené všeobecné náležitosti. 

Chcete spraviť zmenu v s.r.o. alebo založiť novú spoločnosť

Kliknutím na tlačidlo Vás priamo presmerujeme

Súvisiace články