Ako vymenovať člena dozornej rady

Kto sa môže stať členom dozornej rady? Členom dozornej rady môže byť iba osoba spôsobilá na právne úkony a nesmie byť zapísaná v registri diskvalifikácii. Rovnako nevalifikačné predpoklady pre výkon tejto funkcie, pretože je zodpovedný za prípadnú škodu spôsobenú svojim konaním. Zodpovednosť člena dozornej rady je obdobná, ako u konateľa.

Odporúča sa uzavrieť s členom dozornej rady zmluvu o výkone funkcie, ktorá musí byť písomná a schválená valným zhromaždením. V takomto prípade môže byť výkon funkcie bezodplatný.

V prípade, že sa jedná o odplatnú funkciu, obchodná spoločnosť je povinná túto skutočnosť oznámiť Sociálnej poisťovni. Člen dozornej rady je zároveň povinný splniť si svoju daňovú a odvodovú povinnosť. 


Ako upraviť odmenu členov dozornej rady

Člen dozornej rady vykonáva svoju funkciu na základe Zmluvy o výkone funkcie, ktorá musí mať písomnú formu a byť schválená valným zhromaždením alebo všetkými spoločníkmi. V zmluve je obsiahnutá dohoda o výške odmeny, pričom zmluvné strany sa môžu dohodnúť, že táto funkcia bude vykonávaná bezodplatne.

Ak táto funkcia nie je vykonávaná na základe Zmluvy o výkone funkcie, riadi sa ustanoveniami mandátnej zmluvy, v zmysle ktorej je výkon funkcie odplatný.

V oboch prípadoch sa nejedná o vzťah založený na základe Zákonníka práce.

V prípade, že člen dozornej rady je aj zamestnancom spoločnosti, musí jeho pracovná náplň obsahovať rozdielne činnosti od tých, ktoré vykonáva ako člen dozornej rady.

Trvanie zmluvy je závislé od vzniku a zániku funkcie.


Ako odvolať člena dozornej rady

Ak potrebujete odvolať člena dozornej rady, majte na pamäti, že dozorná rada spoločnosti musí mať minimálne troch členov. Valné zhromaždenie alebo jediný spoločník je povinný ustanoviť potrebný počet členov dozornej rady podľa spoločenskej zmluvy do troch mesiacov od jej vzniku, resp. odvolania člena dozornej rady. V opačnom prípade môže byť spoločnosť súdom zrušená.

Odvolanie člena je potrebné danej osobe oznámiť, inak je oprávnená vykonávať funkciu, kým toto nie je zverejnené v obchodnom registri.

Obchodná spoločnosť je povinná do 30 dní podať návrh na výmaz člena dozornej rady z obchodného registra. Rovnako je túto udalosť nutné oznámiť Sociálnej poisťovni v lehote 8 dní. V prípade nesplnenia tejto povinnosti hrozí spoločnosti pokuta až do výšky 3310 €.


Tip: u nás viete všetky dokumenty k zmene v s.r.o. pripraviť ľahko a rýchlo.

Chcete spraviť zmenu v s.r.o. alebo založiť novú spoločnosť

Kliknutím na tlačidlo Vás priamo presmerujeme

Súvisiace články