Uvažujete o založení firmy alebo sa chystáte sa rozšíriť vaše podnikateľské aktivity? Predstavíme vám, čo je vlastne predmet podnikania a na čo nezabudnúť pri jeho zápise alebo pri zmenách. Môžeme povedať, že predmetom podnikania je vlastne podnikateľská činnosť, ktorú bude vaša firma, resp. spoločnosť vykonáva. Všetky podnikateľské činnosti sú napr. v prípade spoločnosti s ručením obmedzeným uvedené s spoločenskej zmluve, resp. v zakladateľskej listine. Preto, ak sa chystáte rozšíriť predmet podnikania, nezabúdajte aj na príslušné zmeny v ostatných dokumentoch vašej spoločnosti. Napr. v prípade s.r.o. nezabudnite na zmeny spoločenskej zmluvy, resp. zakladateľskej listiny vo forme prijatia dodatku.

Živnosť

Oprávnenie na vykonávanie podnikateľskej činnosti sa najčastejšie preukazuje živnostenským oprávnením, na výkon ktorého musíte spĺňať všeobecné a v niektorých prípadoch aj osobitné zákonné podmienky. Za živnosť je považovaná sústavne vykonávaná činnosť, ktorá je prevádzkovaná samostatne, vo vlastnom mene, na vlastnú zodpovednosť za účelom dosiahnutia zisku alebo za účelom dosiahnutia merateľného sociálneho pozitívneho vplyvu v prípade, že sa jedná o hospodársku činnosť registrovaného sociálneho podniku.

V prípade, že sa rozhodnete prenajímať nehnuteľnosti, bytové a nebytové priestory, je nutné poskytovať aj iné, ako základné služby spojené s prenájmom, aby sme mohli hovoriť o živnosti. Podobné to je aj v prípade, keď prenajímate parkovacie miesta či garáže, keď ste povinný poskytovať aj ďalšie ako základné služby a tieto miesta slúžia na zaparkovanie viac ako piatich vozidiel, ktoré nepatria majiteľovi či nájomcovi.

Voľné živnosti

Pre získanie živnostenského oprávnenia musíte spĺňať všeobecné podmienky pre výkon živnosti. Za všeobecné zákonné podmienky pre výkon živnosti sa považuje vek aspoň 18 rokov, spôsobilosť na právne úkony a bezúhonnosť. To vám bude stačiť, ak sa chystáte vykonávať voľnú živnosť. Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky zverejní na svojej internetovej stránke https://www.minv.sk/?volne-zivnosti-1 zoznam odporúčaných označení najčastejšie používaných voľných živností a ich obsahové vymedzenie, v zmysle ktorého odporúčame sa riadiť.

Remeselná alebo viazaná živnosť

V prípade, že budete vykonávať remeselnú alebo viazanú živnosť, musíte navyše spĺňať osobitné podmienky, kam patrí odborná alebo iná spôsobilosť, ktorú vyžaduje živnostenský zákon. Takúto spôsobilosť musí spĺňať zodpovedný zástupca, spoločník, člen alebo iný zodpovedný zástupca.

Ak budete prevádzkovať remeselnú živnosť, ako doklad o odbornej spôsobilosti vám poslúži výučný list, vysvedčenie o maturitnej skúške či vysokoškolský diplom. K tomu budete potrebovať zdokladovať aspoň jednoročnú prax v odbore alebo dvojročnú prax v príbuznom odbore. Ak ukončíte strednú školu a získate potrebné vzdelanie v akreditovanej vzdelávacej inštitúcií, budete potrebovať dvojročnú prax v odbore, resp. trojročnú v príbuznom odbore. Ako doklad odbornej spôsobilosti vám postačí aj osvedčenie o odbornej spôsobilosti podľa osobitných predpisov. Ďalším spôsobom je, ak máte v odbore aspoň šesťročnú prax, pričom od tejto praxe neuplynuli viac ako tri roky.

Zoznam remeselných živností, na ktoré je potrebná odborná spôsobilosť nájdete v prílohe č. 1 zákona č. 455/1991 Zb (Živnostenský zákon). Zoznam viazaných živností, na ktoré je potrebná odborná spôsobilosť je uvedený v prílohe č. 2 Živnostenského zákona.

Ako podnikateľ máte právo zabezpečiť činnosti vedúce k výrobe produktu, zhotovovať stroje a prípravky potrebné k výrobe produktu, predávať a opravovať stroje (ak zostane zachovaná povaha živnosti), vyrábať etikety, obaly a ďalšie prostriedky umožňujúce predaj výrobkov, vykonávať nastavenia, údržbu a montáže výrobkov, nakupovať výrobky za účelom ich ďalšieho predaja či prenajímať výrobky.

Ak ste podnikateľ v službách, svojim zákazníkom môžete poskytovať drobné občerstvenie (nealko nápoje), ktoré je určené k okamžitej konzumácii. Vo všeobecnosti za služby považujeme opravy, údržbu vecí, prepravu osôb a tovarov a ďalšie práce vedúce k uspokojeniu potrieb.

Ako podnikateľ v oblasti prepravy osôb a tovarov ste povinný zabezpečiť bezpečnosť a pohodlie cestujúcich a tiež môžete balíky prekladať, skladovať či baliť. Rovnako môžete ponúkať cestujúcim občerstvenie.

Ak prevádzkujete garáže, odstavné plochy a opravu vozidiel, môžete predávať tiež pohonné hmoty, mazivá a jednotlivé komponenty vozidiel za dodržania osobitných predpisov.

Vznik živnosti

Ako osoba, ktorá chce vykonávať živnosť, musíte túto skutočnosť ohlásiť okresnému úradu. Môžete tak učiniť elektronicky, či osobne. Oprávnenie prevádzkovať živnosť vzniká ohlásením, ak ste právnická osoba už zapísaná v obchodnom registri, právnická osoba, ktorá sa nezapisuje do obchodného registra alebo fyzická osoba. V ďalších prípadoch smiete prevádzkovať živnosť až po zápise do obchodného registra.

Ako založiť s.r.o. alebo urobiť zmeny vo vašej firme a ďalšie dôležité informácie získate na našom webe.

Chcete spraviť zmenu v s.r.o. alebo založiť novú spoločnosť

Kliknutím na tlačidlo Vás priamo presmerujeme

Súvisiace články