Ste podnikateľ zo zahraničia a chceli by ste podnikať aj na území Slovenskej republiky? Okrem založenia obchodnej spoločnosti tak môžete urobiť aj prostredníctvom zriadenia organizačnej zložky podniku. Výhodou zriadenia organizačnej zložky je, že je sa jedná o jednoduchší proces ako v prípade bežnej obchodnej spoločnosti (napr. s.r.o.). V prípade organizačnej zložky nie je potrebné vytvárať základné imanie a nie je potrené žiadať súhlas správcu dane.

Organizačná zložka sa zapisuje do obchodného registra, pričom sa zapisuje označenie, adresa a predmet podnikania alebo činnosti. Súčasťou zápisu je tiež meno, bydlisko, dátum narodenia a rodné číslo vedúceho organizačnej zložky s uvedením dňa vzniku funkcie. Právne úkony môžu byť platne uskutočnené len pod obchodným menom podnikateľa, ku ktorému organizačná zložka patrí. Ak by chýbalo meno podnikateľa, právny úkon by bol neplatný. Ak by chýbalo len označenie organizačnej zložky, nespôsobuje to neplatnosť úkonu.

Bez právnej subjektivity

Organizačná zložka nemá právnu subjektivitu, t.j. nie je oprávnená samostatne konať za túto organizačnú zložku. Právne úkony za organizačnú zložku vykonáva obchodná spoločnosť prostredníctvom štatutárneho orgánu, ktorá organizačnú zložku zriadila. Toto môže byť považované za nevýhodu oproti obchodnej spoločnosti (napr. s.r.o.). Materská spoločnosť zodpovedá za všetky záväzky organizačnej zložky a organizačná zložka je od nej závislá. Za odštepný závod je oprávnený konať vedúci organizačnej zložky, ak je zapísaný v obchodnom registri.

Vedúci organizačnej zložky

Vedúci organizačnej zložky je fyzická osoba spôsobilá na právne úkony. Nemôže byť voči nemu vydané rozhodnutie o vylúčení a nemôže byť vedený v registri vydaných poverení na vedenie exekúcie.

Sídlo

V prípade, ak chcete zriadiť organizačnú zložku, musíte preukázať právny vzťah k nehnuteľnosti, v ktorej má byť zriadené sídlo organizačnej zložky, a to buď vlastnícky vzťah iné právo na užívanie nehnuteľnosti.

Oznamovacia povinnosť

Zmenu sídla spoločnosti (nie organizačnej zložky) je nutné oznámiť Sociálnej a zdravotným poisťovniam a ďalším orgánom verejnej správy, s ktorými prichádza do kontaktu pri vykonávaní obchodnej činnosti. 

Ak má organizačná zložka zamestnancov, je povinná im oznámiť zmenu sídla a vyhotoviť dodatok k pracovnej zmluve. Zmena sídla je účinná voči tretím stranám odo dňa jej zverejnenia.

Stanovami spoločnosti môže byť upravené, že zamestnávateľom je organizačná zložka v prípade, že za ňu koná vedúci zapísaný do obchodného registra.

V rámci organizačnej zložky sa zapisuje aj predmet činnosti. Obchodná spoločnosť je zároveň povinná oznámiť daňovému orgánu vznik organizačnej zložky a požiadať o registráciu daňového identifikačného čísla.

Organizačná zložka je povinná používať obchodné meno podnikateľa s dodatkom, že sa jedná o organizačnú zložku podnikateľa.


Tip: Založenie alebo zmeny vo vašej s.r.o. nechajte na nás.

Chcete spraviť zmenu v s.r.o. alebo založiť novú spoločnosť

Kliknutím na tlačidlo Vás priamo presmerujeme

Súvisiace články