V prípade založenia slovenskej právnickej osoby zahraničnou osobou je potrebné dodržať určitú postupnosť. V prvom rade je potrebné získať Osvedčenie o živnostenskom oprávnení. Zahraničná osoba môže na území Slovenskej republiky prevádzkovať voľné živnosti, remeselné živnosti alebo viazané živnosti. Na prevádzkovanie voľných živností sa vyžaduje splnenie všeobecných podmienok pre prevádzkovanie živnosti (dosiahnutie veku 18 rokov, spôsobilosť na právne úkony, bezúhonnosť – za bezúhonného sa nepovažuje ten, kto bol právoplatne odsúdený trestný čin hospodársky, trestný čin proti majetku alebo iný trestný čin spáchaný úmyselne, ktorého skutková podstata súvisí s predmetom podnikania). Tieto podmienky musí u slovenskej právnickej osoby splniť osoba, ktorá je jej štatutárnym orgánom (konateľom), bezúhonná musí byť však aj samotná právnická osoba.   


Pri prevádzkovaní remeselných živností je potrebné okrem všeobecných podmienok prevádzkovania živnosti splniť aj osobitné podmienky prevádzkovania živnosti spočívajúce v odbornej spôsobilosti (napr. vyučenie v odbore, prípadne získanie dostatočnej praxe v odbore) – ak to nespĺňa samotný podnikateľ (konateľ), je potrebne aby si ustanovil zodpovedného zástupcu (tento musí mať bydlisko na území Slovenskej republiky, alebo udelené povolenie na pobyt- § 11 ods. 3 Živnostenského zákona), ktorý uvedené podmienky spĺňať bude. Pokiaľ ide o občana EÚ, je potrebné, aby predložil úradne preložený doklad o vzdelaní spolu s apostilou. Pokiaľ ide o občana tretej krajiny, je potrebné, aby si doklad o vzdelaní získaný v krajine svojho pôvodu dal uznať cez Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky.  

 

Pri prevádzkovaní viazaných živností je potrebné okrem všeobecných podmienok prevádzkovania živnosti splniť aj osobitné podmienky prevádzkovania živnosti spočívajúce v odbornej spôsobilosti inak ako vyučením v odbore (podľa prílohy č. 2 zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (ďalej len „živnostenský zákon“). Pri ohlasovaní živnosti je potrebné pripojiť výpis z registra trestov osôb, ktoré nie sú občanmi Slovenskej republiky (ust. § 46 ods. 2 písm. f) živnostenského zákona). V zmysle živnostenského zákona Pre zahraničnú osobu sa za výpis z registra trestov považuje výpis z registra trestov vydaný príslušným orgánom štátu, ktorého je fyzická osoba štátnym príslušníkom alebo v ktorom má právnická osoba sídlo, alebo štátu, v ktorom sa fyzická osoba preukázateľne zdržiavala v posledných piatich rokoch nepretržite najmenej šesť mesiacov; ak sa taký doklad v uvedenom štáte nevydáva, výpis z registra trestov nahrádza rovnocenná listina vydaná príslušným súdnym orgánom alebo administratívnym orgánom alebo čestné vyhlásenie osvedčené príslušným orgánom uvedeného štátu. Výpis z registra trestov nesmie byť pri jeho predložení starší ako tri mesiace a musí byť predložený spolu s úradne overeným prekladom do štátneho jazyka. Ak z výpisu z registra trestov nemožno identifikovať trestný čin, za ktorý bola zahraničná osoba odsúdená, jeho prílohou musí byť aj právoplatný rozsudok s úradne overeným prekladom do štátneho jazyka.“ 

 

Téme podnikania cudzincov na Slovensku sa venujeme aj v našich ďalších blogoch.

Chcete spraviť zmenu v s.r.o. alebo založiť novú spoločnosť

Kliknutím na tlačidlo Vás priamo presmerujeme

Súvisiace články