Rozbehli ste živnosť, ktorej sa darí a teraz by ste chceli posunúť vaše podnikanie na vyššiu úroveň? Okrem obchodnej prestíže alebo prípadným odbremenením osobného majetku prichádzajú s o založením s. r. o. aj iné výhody. Tak ako to je ale so všetkým v živote, všetko má svoje kladné a záporné stránky. Prechod zo živnosti na s. r. o. je proces, ktorý sa nedá uskutočniť úplne jednoducho. Na Slovensku neexistuje prechod živnosti na spoločnosť s ručením obmedzeným v plynulom jednom kroku. Nižšie si v článku vysvetlíme ako taký prechod zo živnosti na s. r. o. v roku 2024 vyzerá, a zároveň si vysvetlíme aj hlavné rozdiely medzi živnosťou a s. r. o.


Muž nesúci hnedú koženú aktovku. Znázornenie prechodu zo živnosti na s.r.o.

Prechod zo živnosti na s. r. o. by sa mohol rozložiť na 3 kroky

1. KROK: Založenie s. r. o. alebo kúpa ready made s. r. o.

Pri zakladaní s. r. o. je potrebné vypracovať zakladateľskú listinu ak sa bude jednať o spoločnosť s jedným spoločníkom. V prípade, že je spoločníkov viac, je potrebné vypracovať spoločenskú zmluvu. Podobne ako pri živnosti, aj tu musíte uviesť predmet podnikania. Predmet podnikania pre vašu s. r. o. si vyberáte zo zoznamu remeselných, voľných, ale aj viazaných živností. Ďalej je potrebné uviesť sídlo spoločnosť a jej názov. Meno vašej spoločnosti musí byť unikátne, aby nedošlo k zámene v obchodnom registri a zároveň by nemalo byť ani zavádzajúce. Založenie novej spoločnosti môže byť pomerne časovo náročné, a preto sa vám naskytuje aj možnosť kúpy ready made s. r. o. Ide o bežné s. r. o., ktoré nevykonávali žiadnu podnikateľskú činnosť a vznikli iba na to, aby boli odpredané. 

Pri založení novej spoločnosti začínate s čistým štítom. To môže mať svoje výhody, ale aj nevýhody, keďže banky uprednostňujú klientov s už existujúcou históriou. Ready made s. r. o. možnosť odporúčame hlavne vtedy, ak chcete začať podnikať, čo najskôr. Výhodou je taktiež to, že kúpu môžete uskutočniť ako na Slovensku, tak aj zo zahraničia.

Okrem zakladajúceho dokumentu s úradne overeným podpisom budete musieť dodať aj doklady od sídla vašej spoločnosti a doklad, ktorý potvrdzuje, že ste zaplatil základné imanie v hodnote 5000 Eur. Následne môžete podať návrh na zápis vašej spoločnosti do obchodného registra na príslušný okresný súd. Poplatok za podanie návrhu je 150 Eur a podáva sa výlučne v elektronickej podobe. V takomto prípade musíte mať kvalifikovaný elektronický podpis - KEP.

Následne bude okresný súd overovať všetky údaje. Je preto nutné, aby zakladateľ okrem bezúhonnosti nemal žiadne dlhy na daniach, ani v poisťovniach a nemôže byť proti nemu vedená exekúcia. Celý tento proces trvá v priemere 20 dní. Tento čas je iba orientačný, pretože rýchlosť vybavovania a overovania príslušným okresným súdom je veľmi variabilná.


Šéfka vysvetľujúca stratégiu firmy svojim zamestnancom

2. KROK: Prevod hnuteľného, nehnuteľného majetku a zmluvných vzťahov

Ak všetko prebehlo úspešne, tak môžete prejsť na ďalší krok. Keď sa zaoberáme prechodom zo živnosti na s. r. o., tak musíme riešiť aj samotný prevod majetku, ktorý bol pre vykonávanie vašej živnosti potrebný. Sem patria napríklad rôzne stroje, materiály a podobne. Tento proces sa dá realizovať pomocou kúpnej zmluvy.

Zmluva pri prechode zo živnosti na s. r. o.

Tento spôsob je asi najjednoduchším, dôjde tu k vytvoreniu kúpnej zmluvy medzi živnostníkom a eseročkou. Tento proces je ideálny najmä kvôli odpisom a daniam z príjmov, ktoré je potrebné najprv vyradiť zo živnosti a následne potom zaradiť do majetku novej firmy. Je potrebné určiť adekvátnu cenu. Odporúčame určiť cenu podľa aktuálnej trhovej ceny alebo sa jej priblížiť, aby neprimerane nízka cena nevzbudzovala dojem, že sa snažíte vyhýbať dani z príjmov. V niektorých prípadoch sa môže na určenie ceny vyžadovať znalecký posudok. Použitie kúpnej zmluvy, na základe ktorej sa prevedie majetok, keď riešite prechod zo živnosti na s. r. o. v roku 2024, je stále najpreferovanejšia metóda.

Darovacia zmluva

Ďalším pomerne využívaným spôsobom je darovanie. Jedná sa o nepeňažný vklad, pri ktorom sa nezvyšuje základné imanie. V skratke, dôjde k vytvoreniu darovacej zmluvy medzi živnostníkom a spoločnosťou s ručením obmedzeným, ktorej predmetom bude prevod majetku bez toho, aby dostal živnostník nejakú protihodnotu. V takomto prípade nie je nutnosť znaleckého posudku. Darovanie majetku v súvislosti s podnikateľskou činnosťou je ale považované za dodanie tovaru, pri ktorom vzniká platiteľovi daňová povinnosť.

Okrem týchto spomínaných spôsobov môžete majetok na firmu previesť aj ako nepeňažný vklad do základného imania alebo ako navýšenie základného imania majetkom s nepeňažným vkladom. Ak však nie ste vo svete financií ešte celkom zorientovaný, odporúčame vám obrátiť sa na účtovníka. Ten vám pri prevode majetku môže pomôcť vybrať pre vás tú najvhodnejšiu alternatívu. Pri riešení zmluvných vzťahov môže byť veľmi efektívna pomoc od právnika.


3. KROK: Zrušenie alebo pozastavenie živnosti – prechod zo živnosti na s. r. o.

Posledným krokom, ktorý vám ostal, keď riešite prechod zo živnosti na s. r. o. je zrušenie živnosti alebo aspoň jej pozastavenie. Zrušiť živnosť si môžete osobne na úrade, ale aj elektronicky priamo z domu. Zrušenie živnosti je jednoduchý proces, za ktorý neplatíte žiadny poplatok. Pri zrušení živnosti môžete uviesť aj dátum, od ktorého bude vaša živnosť zrušená. V prípade, že dátum neuvediete, živnosť bude ukončená v deň vydania vyhlásenia o jej zrušení. Po úspešnom zrušení živnosti musíte odovzdať osvedčenie o registrácii pre daň z príjmov, respektíve kartičku DIČ. Okrem toho je potrebné aj v zdravotnej a sociálnej poisťovni nahlásiť ukončenie podnikania. 

Ak ale zvažujete, že by ste sa k vašej živnosti chceli po čase vrátiť, môžete jej činnosť iba pozastaviť. V novele zákona o živnostenskom podnikaní sa totiž zrušila predošlá minimálna a maximálna hranica pozastavenia, predtým od 6 mesiacov do 3 rokov, na neobmedzenú dobu. Pri pozastavení živnosti zaplatíte kolok vo výške 4 Eur, v prípade elektronického podania iba vo výške 2 Eur


Kalkulačka a pero, ktoré sú použité na učtovníctvo a rozpočet. Prechod zo živnosti na s.r.o. je potrebné si prepočítať.

Hlavné rozdiely medzi živnosťou a spoločnosťou s ručením obmedzeným

Rozdielov je naozaj veľa. Hlavným rozdielom, pre ktoré ľudia zvažujú prechod zo živnosti na s. r. o., je ten, že spoločnosť s ručením obmedzeným je právnická osoba a za prípadné škody, či záväzky ručí iba do výšky základného imania. V tomto prípade odpadá istý strach, že by vám mohlo byť siahnuté na váš osobný majetok. Ďalším rozdielom je aj ten, že firma pôsobí dôveryhodnejšie. Rozdiely sú aj pri platení daní a odvodov. V prípade vysokého zisku vám prechod zo živnosti na s. r. o. môže na odvodoch ušetriť slušnú sumu peňazí. Podstatným rozdielom je aj vedenie účtovníctva. Pri živnosti sa stretávate s jednoduchým účtovníctvom, ktoré človek po osvojení dokáže vykonávať aj bez účtovníka. Pri spoločnosti s ručením obmedzeným sa už stretávame s podvojným účtovníctvom, ktoré je komplikovanejšie a bez správneho zaškolenia si vyžaduje aj pomoc od účtovníka. Podstatný je aj rozdiel vo vyplácaní zisku. Ako živnostník si peniaze môžete takpovediac vyplatiť kedykoľvek, avšak pri s. r. o. si zisk vyplácate až po skončení účtovného obdobia. Zároveň automaticky strácate nárok aj na uplatnenie paušálnych výdavkov. 

Ak teda plánujete prechod zo živnosti na s. r. o., treba zvážiť všetky plusy a mínusy, a najlepšie sa poradiť aj s profesionálmi z oboru práva a účtovníctva, aby ste čo najlepšie vedeli zhodnotiť optimálnu cestu pre vaše podnikanie.

TIP

Ideálnou voľbou ako získať dokumentáciu potrebnú pre založenie s.r.o. alebo vykonanie zmien je využiť naše online služby priamo z pohodlia svojho domova. Stačí iba pár minút vášho času a kompletnú dokumentáciu získate obratom. 

Chcete spraviť zmenu v s.r.o. alebo založiť novú spoločnosť

Kliknutím na tlačidlo Vás priamo presmerujeme

Súvisiace články