V prípade, že to spoločenská zmluva umožňuje, je každý spoločník oprávnený prevádzať obchodný podiel, či jeho časť. Minimálna hodnota obchodného podielu musí byť aspoň 750 eur (nie kúpna cena obchodného podielu). Spoločenská zmluva môže napríklad určiť, že s prevodom vlastníctva musí súhlasiť valné zhromaždenie. Celkový počet spoločníkov pritom nesmie presiahnuť 50. V prípade, že je spoločnosť partnerom verejného sektora, je nutné zapísať údaje o novom spoločníkovi ako o konečnom užívateľovi výhod.

Prevod obchodného podielu

Je dôležité vedieť, že obchodný podiel nie je možné prevádzať v prípade, že je vedené konanie o zrušení spoločnosti, spoločnosť je zrušená, je voči nej vyhlásený konkurz či reštrukturalizácia. Prevod nadobúda účinnosť dňom doručenia zmluvy o prevode obchodného podielu spoločnosti, avšak nie skôr, ako vyjadrí súhlas valné zhromaždenie, v prípade, že sa vyžaduje. Účinky prevodu väčšinového obchodného podielu nadobúdajú účinnosť zápisom do obchodného registra. Prevod sa môže uskutočniť odplatne alebo bezodplatne. Obchodný podiel v spoločnosti s ručením obmedzeným nemôže získať osoba, voči ktorej je vedená exekúcia. Obchodný podiel predstavuje práva a povinnosti za zodpovedajúcu časť podľa pomeru k základnému imaniu, ak spoločenská zmluva neurčuje inak.

Ak ide o prevod väčšinového obchodného podielu a spoločník alebo nadobúdateľ je vedený v zozname daňových dlžníkov, v návrhu na zápis je spoločnosť povinná doložiť súhlas správcu dane. To neplatí, ak sa jedná o prevod obchodného podielu v rámci zrušenia spoločnosti bez likvidácie. Toto potvrdenie je spoločnosť povinná vyžiadať si od správcu dane.

Za väčšinový obchodný podiel sa v tomto prípade považuje pomer, ktorý vzhľadom na pomer vkladu spoločníka k výške základného imania, priznáva spoločníkovi aspoň polovicu všetkých hlasov.Zmluva o prevode obchodného podielu

Každý spoločník môže mať iba jeden obchodný podiel. Ak sa zúčastňuje ďalším vkladom, zvyšuje sa jeho obchodný podiel.

Zmluva o prevode obchodného podielu musí mať písomnú formu s overenými podpismi. Ak sa stanete novým spoločníkom v spoločnosti, musíte v nej zároveň vyhlásiť, že pristupujete k spoločenskej zmluve, prípadne stanovám. Tiež by ste sa mali vopred zoznámiť s obsahom spoločenskej zmluvy, resp. zakladateľskej listiny. Ak existuje medzi spoločníkmi samostatná dohoda, je nutné, aby ste sa s jej obsahom oboznámili a preverili, či je aj pre vás záväzná. V neposlednom rade by ste si mali preveriť finančnú, daňovú, právnu, prevádzkovú, trhovú, manažérsku a personálnu kondíciu spoločnosti.

Obchodný podiel a BSM

Ak obchodný podiel nadobudol jeden z manželov počas trvania manželstva z prostriedkov patriacich do bezpodielového spoluvlastníctva manželov, je aj hodnota obchodného podielu súčasťou BSM. Nakoľko je majetková hodnota súčasťou BSM je spoločník manžel limitovaný v nakladaní s obchodným podielom súhlasom druhého manžela.

Je pre vás prevod obchodného podielu komplikovaný proces? Nechajte všetko s dôverou na nás a my si poradíme so všetkými zmenami vo vašej spoločnosti.

Chcete spraviť zmenu v s.r.o. alebo založiť novú spoločnosť

Kliknutím na tlačidlo Vás priamo presmerujeme

Súvisiace články