Spoločnosť s ručením obmedzeným je povinná predložiť účtovnú závierku tak, aby ju príslušný orgán mohol schváliť do 12 mesiacov odo dňa, ku ktorému sa účtovná závierka zostavuje. V súvislosti s účtovnou závierkou je potrené pamätať na to, že do 9 mesiacov od jej zostavenia, je spoločnosť povinná ju uložiť do zbierky listín. Ak je s týmto v omeškaní viac ako 6 mesiacov, súd aj bez návrhu rozhodne o jej zrušení.


Rezervný fond

Ďalšou povinnosťou spoločnosti s ručením obmedzeným je vytvoriť rezervný fond zo zisku bežného účtovného obdobia vykázaného v riadnej účtovnej uzávierke. Ide v podstate o fond prostriedkov, ktoré majú slúžiť na krytie prípadných strát vo firme. Jedná sa najmä o účtovnú záležitosť, pretože rezervný fond nemusí byť reálne uložený na bankovom účte, ale môže ísť napr. aj o pohľadávku. Rezervný fond je vytváraný v čase a výške, ktorú určuje spoločenská zmluva. Ak rezervný fond nie je vytvorený už pri vzniku spoločnosti, je spoločnosť povinná ho vytvoriť z čistého zisku za rok, v ktorom zisk prvýkrát dosiahne, a to vo výške minimálne 5 % čistého zisku, nie však viac ako 10 % základného imania. Tento fond je spoločnosť povinná každoročne dopĺňať o sumu určenú v spoločenskej zmluve, resp. stanovách, najmenej však vo výške 5 % z čistého zisku vykázaného v ročnej účtovnej závierke, až do dosiahnutia výšky rezervného fondu určenej spoločenskou zmluvou, resp. stanovami, najmenej však do výšky 10 % základného imania.

Porušenie povinnosti vytvoriť alebo doplniť rezervný fond je dôvodom, pre ktorý súd môže rozhodnúť o zrušení spoločnosť.


Tip: Ak potrebujete zrealizovať zmeny vo vašej s.r.o., ste tu správne.

Chcete spraviť zmenu v s.r.o. alebo založiť novú spoločnosť

Kliknutím na tlačidlo Vás priamo presmerujeme

Súvisiace články