Novelou Obchodného zákonníka je od februára 2023 možné vykonať založenie spoločnosti s ručením obmedzeným aj zjednodušeným spôsobom. Spracovali sme pre vás prehľad, ktorý vám pomôže pri rozhodovaní. Na prečítanie vám postačí päť minút, kým si dáte napríklad jednu kávu.


Ministerstvo spravodlivosti SR zverejnilo na svojom webe formulár, ktorý slúži na vyhotovenie spoločenskej zmluvy, respektíve zakladateľskej listiny v prípade s. r. o. s jedným spoločníkom. Pri zjednodušenom založení s. r. o. je príslušným registrovým súdom Okresný súd Žilina


Ušetríte po novele na poplatkoch? Nie. 


Zmenou Obchodného zákonníka neprišlo k zmene súdnych poplatkov za založenie s. r. o., resp. k zvýhodneniu založenia s.r.o. prostredníctvom systému Ministerstva spravodlivosti SR. Súdny poplatok pri založení s.r.o. pri podaní prostredníctvom elektronických prostriedkov ostáva naďalej vo výške 150 eurIde zjednodušené založenie s.r.o. bez podmienok? Nie. 


Spoločnosť môže byť založená zjednodušeným spôsobom, iba ak spĺňa nasledujúce podmienky: 

a) spoločnosť nemá viac ako päť spoločníkov, 

b) spoločnosť je založená za účelom podnikania, 

c) predmetom podnikania spoločnosti sú len vybrané činnosti zodpovedajúce zoznamu voľných živností podľa osobitného predpisu o živnostenskom podnikaní, 

d) predmet podnikania spoločnosti netvorí viac ako 15 vybraných činností zodpovedajúcich zoznamu voľných živností podľa osobitného predpisu o živnostenskom podnikaní, 

e) obchodné meno spoločnosti musí obsahovať dodatok označujúci právnu formu „s. r. o.“, 

f) vklady spoločníkov spoločnosti sú výlučne peňažné, 

g) správcom vkladu je konateľ a 

h) spoločnosť nemá ustanovenú dozornú radu.

 

Zoznam voľných živností, ktoré môžu byť predmetom podnikania s. r. o., ktorá je zakladaná zjednodušeným spôsobom, nájdete v prílohe č. 4a k zákonu č. 455/1991 ZbAko postupuje registrový súd, je to bez podmienok? Aj tu je odpoveď nie. 


Pri zjednodušenom založení spoločnosti zákon o Obchodnom registri zavádza súhrn podmienok, ktoré preveruje registrový súd: 

a) fyzická osoba, ktorá sa navrhuje zapísať ako konateľ spoločnosti 

1. je spôsobilá na právne úkony, 

2. dosiahla vek 18 rokov, 

3. je bezúhonná a 

4. je zapísaná v registri fyzických osôb, 

b) spoločníkmi spoločnosti sú iba osoby, ktoré majú vedený účet v banke alebo v pobočke zahraničnej banky, ktorá má sídlo v členskom štáte Európskej únie alebo v niektorom zo zmluvných štátov Dohody o Európskom hospodárskom priestore, 

c) spoločníci spoločnosti, ktorí sú fyzickými osobami, nie sú pri zakladaní spoločnosti zastúpení a 

d) spoločníci spoločnosti, ktorí sú právnickými osobami, konajú pri zakladaní spoločnosti prostredníctvom štatutárneho orgánu. 


Končí tu výpočet podmienok? Nie, nie, stále ešte nie.... 


Okrem uvedených špeciálnych podmienok na zjednodušené založenie s. r. o. je nutné splniť aj všeobecné podmienky v Obchodnom zákonníku pri zakladaní spoločnosti. Registrový súd preveruje, či je spoločenská zmluva podpísaná všetkými zakladateľmi a tieto podpisy sú overené notárom, alebo či zakladatelia spoločnosti nie sú vedení na zozname daňových dlžníkov. Ak ste dočítali až sem, tak je čas spoznať 10 krokov pre založenie s.r.o. zjednodušeným spôsobom!


Na tomto formulári na stránke Ministerstva spravodlivosti treba v desiatich krokoch vyplniť všetky zákonom požadované údaje a následne vám systém vygeneruje spoločenskú zmluvu/zakladateľskú listinu. V poslednom kroku je si nutné stiahnuť spoločenskú zmluvu/zakladateľskú listinu a zabezpečiť jej podpísanie zakladateľmi.


Po stiahnutí dokumentu je potrebné pristúpiť k elektronickému podaniu dokumentov do obchodného registra prostredníctvom služby na stránke Ministerstva spravodlivosti SR. 


K dnešnému dňu systém Ministerstva spravodlivosti SR generuje iba 4 dokumenty z 15-tich, ktoré sú potrebné pri založení s.r.o. zjednodušeným spôsobom. To znamená, že dokumenty, ktoré vám systém Ministerstva spravodlivosti SR negeneruje, si musíte zabezpečiť sami, čo predstavuje určitý stupeň komplikácie zápisu. 

Zároveň je podmienkou založenia s.r.o. zjednodušeným spôsobom, aby každý spoločník mal otvorený účet v rámci Európskej únie, čo pri klasickom postupe založenia s.r.o. nie je potrebné. 


Ako si teda poradiť, ak nechcete počuť NIE, ale ÁNO? 


Ak by ste potrebovali založiť s. r. o., ktorá má napríklad viac ako 5 spoločníkov, alebo spoločníci budú mať vklad v inej ako peňažnej forme, alebo ktorá podniká v rámci živnosti remeselnej alebo viazanej, je potrebné založiť spoločnosť “klasickým“ pôvodným spôsobom, teda vyhotovením kompletnej právnej dokumentácie a podaním na živnostenský úrad a obchodný register. 


Prostredníctvom aplikácie ORSR.HELP máte do 5 minút od zadania objednávky vygenerovanú kompletnú dokumentáciu na založenie s. r. o. bez akýchkoľvek obmedzení, ako je napríklad počet spoločníkov alebo predmety podnikania spoločnosti. Následne už iba podpíšete dokumentáciu vami zvoleným spôsobom (osobne u notára alebo elektronicky). 


Pri využití nášho právneho poradenstva za vás vygenerované dokumenty podáme na príslušný obchodný a živnostenský register. Komunikujete iba s našou advokátskou kanceláriou, všetku ostatnú komunikáciu s registrami už vybavia naši právni experti v rámci zvoleného zastupovania.

Chcete spraviť zmenu v s.r.o. alebo založiť novú spoločnosť

Kliknutím na tlačidlo Vás priamo presmerujeme

Súvisiace články