Nezabúdajte, že súčasťou obchodného mena je aj označenie tzv. právnej formy, t.j. či sa jedná napr. o spoločnosť s ručeným obmedzeným (s. r. o.), akciovú spoločnosť (a. s.), verejná obchodná spoločnosť (v. o. s.), komanditná spoločnosť (k. s.). Každý podnikateľ je povinný na svojich obchodných listoch a objednávkach vyhotovených v písomnej alebo elektronickej forme uvádzať svoje obchodné meno. Každý podnikateľ je povinný uvádzať obchodné meno aj v písomnom úradnom styku alebo na svojom webovom sídle, ak ho má zriadené.

Ak sa vaša firma ocitne v prevádzkových a finančných ťažkostiach a dostanete sa do konkurzu, likvidácie alebo prebieha u vás reštrukturalizácia, ste povinný k obchodnému menu uvádzať aj dodatok „v likvidácii“, „v konkurze“ alebo „v reštrukturalizácii“.

Obchodné meno nesmie:

 • byť totožné s obchodným menom už zapísaným v obchodnom registri, a to bez ohľadu na dodatok označujúci právnu formu. byť zameniteľné s obchodným menom iného podnikateľa
 • vzbudzovať klamlivú predstavu o podnikateľovi alebo o predmete podnikania
 • zasahovať do práv na ochranu osobnosti a porušovať ochranu osobných údajov
 • porušovať práva z ochrannej známky a práva označenia pôvodu výrobkov a zemepisné označenia výrobkov.
 • Ak použijete obchodné meno iného podnikateľa alebo bude zameniteľné, môže dôjsť k vyvolaniu nebezpečenstva zámeny alebo parazitovaniu na povesti (iného podnikateľa), a toto sa už môže považovať za nekalosúťažné konanie. Podnikateľ, ktorého práva boli nekalou súťažou porušené alebo ohrozené, sa môže domáhať, aby sa tohto konania rušiteľ zdržal a odstránil závadný stav. Ďalej môže požadovať primerané zadosťučinenie, ktoré sa môže poskytnúť aj v peniazoch, náhradu škody a vydanie bezdôvodného obohatenia.Povinnosti pri zmene obchodného mena

Viete, aké sú vaše povinnosti po zápise zmene obchodného mena do Obchodného registra SR?

V lehote do 30 dní odo dňa zápisu zmeny do Obchodného registra SR nezabudnite:

 1. oznámiť zmeny správcovi dane (elektronickým formulárom Všeobecné podanie – Register, nájdete ho na webovom sídle Finančnej správy SR)
 2. predložiť správcovi dane aj osvedčenie o registrácii (tzv. „kartičky“ DIČ, resp. IČ DPH, ak ide o platiteľa DPH)
 3. ak máte eKasu, potom je potrebné zmeny vykonať aj v eKase a oznámiť zmenu príslušnému správcovi dane (elektronický formulárom Oznámenie o zmene predajného miesta alebo predmetu činnosti alebo o zmene obchodného mena podnikateľa, nájdete ho na webovom sídle Finančnej správy SR)
 4. oznámiť zmenu správcovi miestnej dane – obci (ak napr. platíte daň z nehnuteľnosti)
 5. ak ste držiteľom vozidla osobne oznámiť zmenu (osvedčenie o evidencii vozidla časť I alebo časť II) orgánu Policajného zboru
 6. ohlásiť zmenu príslušnému okresnému úradu, katastrálnemu odboru, ak ste vlastníkom nehnuteľnosti alebo inou oprávnenou osobou.

V lehote do 8 pracovných dní odo dňa zápisu zmeny obchodného mena do obchodného registra

 1. platiteľ poistného/zamestnávateľ je povinný oznámiť zmenu zdravotnej poisťovni elektronicky (formulár: Oznámenie o vzniku, zmene a zániku platiteľa poistného)
 2. zamestnávateľ je povinný oznámiť pobočke Sociálnej poisťovne (tlačivo: Registračný list zamestnávateľa).

V lehote do 60 dní odo dňa zápisu zmeny do Obchodného registra SR, ak je vaša firma zapísaná v registri partnerov verejného sektora.

Odporúčame vám oznámiť zmenu obchodného mena všetkým bankám, poisťovniam a obchodným partnerom (dbajte na správne údaje najmä pri vystavovaní faktúr – obchodné meno je jednou z podstatných náležitostí faktúry) a upraviť obchodné dokumenty, pečiatky, vizitky, webové stránky.

V prípade, ak ste zamestnávateľ, ste povinný túto zmenu oznámiť svojim zamestnancom, ale nie ste povinný z tohto dôvodu uzatvárať nové pracovné zmluvy alebo dodatky k existujúcim pracovným zmluvám.


Tip: s nami zvládnete ľahko a rýchlo nielen založenie s.r.o., ale aj zmeny v existujúcej s.r.o.

Chcete spraviť zmenu v s.r.o. alebo založiť novú spoločnosť

Kliknutím na tlačidlo Vás priamo presmerujeme

Súvisiace články