Meníte sídlo vašej spoločnosti? Presťahovali ste firmu z prevádzkových dôvodov? Potom nezabudnite, že obchodná spoločnosť musí preukázať právny vzťah k nehnuteľnosti, ktorú uvádza, ako svoje sídlo. Môže sa jednať o vlastníctvo, či iný vzťah oprávňujúci ju k jej užívaniu. Pri uvádzaní tohto sídla odporúčame kontrolu adresy, súpisného a orientačného čísla, mesta a PSČ. Pri chybnom uvedení môže dochádzať k zamietnutiu návrhov na zápis do obchodného registra.Oznamovacia povinnosť

Ak má obchodná spoločnosť zamestnancov, je potrebné ich o zmene sídla informovať, a zároveň vypracovať dodatok k pracovnej zmluve. Zmenu je tiež potrebné nahlásiť Sociálnej a zdravotným poisťovniam a tiež všetkým orgánom štátnej správy, s ktorými prichádzate ako spoločnosť do styku. Voči tretím osobám je táto zmena účinná odo dňa jej zverejnenia.

V prípade, že obchodná spoločnosť vlastní nehnuteľnosti alebo motorové vozidlá, je rovnako potrebné túto zmenu oznámiť príslušným orgánom.

Majte na zreteli, že ak obchodná spoločnosť nespĺňa podmienky sídla, registrový súd rozhodne o jej zrušení.

Radi vám so zmenami pomôžeme.

Chcete spraviť zmenu v s.r.o. alebo založiť novú spoločnosť

Kliknutím na tlačidlo Vás priamo presmerujeme

Súvisiace články