Do obchodného registra sa zapisujú údaje ako obchodné meno, právna forma právnickej osoby, identifikačné číslo, predmet podnikania resp. činnosti, osobné údaje fyzických osôb pôsobiacich ako štatutárny orgán, osobné údaje fyzických osôb, ktoré sú členmi dozorného orgánu, dátum vstupu do likvidácie, dátum skončenia likvidácie a ďalšie.

Pokiaľ nastane zmena niektorého zo zapísaných údajov, zo zákona o obchodnom registri vyplýva povinnosť podať návrh na zápis zmeny zapísaných údajov do obchodného registra. Zápis zmeny údajov predstavuje súčasný výmaz starých údajov a zápis nových údajov o zapisovanej skutočnosti.

Zmena zapísaných údajov môže nastať na základe rozhodnutia spoločníkov, orgánu spoločnosti, orgánu družstva alebo inej zapísanej osoby, ale aj v dôsledku iných právnych skutočností. V praxi pôjde predovšetkým o zmenu sídla spoločnosti, zmenu obchodného mena, zmenu či rozšírenie predmetu podnikania resp. činnosti, zmenu v osobe štatutárneho orgánu, prípadne prevod kapitálu spoločnosti na nového vlastníka (napr. prevod obchodného podielu na nového spoločníka) a podobne.

 


KOMU A KEDY VZNIKÁ POVINNOSŤ PODAŤ NÁVRH NA ZÁPIS ZMENY ZAPÍSANÝCH ÚDAJOV DO OBCHODNÉHO REGISTRA?

Platí, že zodpovedná osoba má povinnosť podať návrh na zápis zmeny zapísaných údajov do obchodného registra najneskôr do 30 dní odo dňa uvedeného v rozhodnutí spoločníkov alebo v rozhodnutí príslušného orgánu zapísaného subjektu, inak odo dňa keď bolo rozhodnutie prijaté, alebo odo dňa kedy nastali účinky právnej skutočnosti.

Zodpovednosť za aktuálnosť a korektnosť údajov, ak sa jedná o podnikateľa právnickú osobu, nesú fyzické osoby oprávnené konať v jeho mene, napr. konateľ v s.r.o., člen predstavenstva akciovej spoločnosti a pod. Fyzická osoba – podnikateľ nesie zodpovednosť osobne.

Návrh je možné podať aj prostredníctvom advokáta na základe plnej moci.NÁVRH NA ZÁPIS ZMENY ZAPÍSANÝCH ÚDAJOV V OBCHODNOM REGISTRI

Návrh je možné podať výlučne elektronicky prostredníctvom vyplnenia príslušného formulára. Formou príloh sa k danému formuláru podávajú aj dokumenty, z ktorých vyplývajú údaje, ktoré sa majú do obchodného registra zapísať prípadne vymazať. Po vyplnení príslušného formulára je nutné súbor vygenerovať a podpísať ho zaručeným elektronickým podpisom

Vyplnený formulár vrátane príloh je možné podať elektronicky prostredníctvom portálu www.slovensko.sk

Výška súdneho poplatku je z podania návrhu na zápis zmeny zapísaných údajov v obchodnom registri stanovená vo výške 33 EUR.

Po prijatí návrhu registrový súd preveruje splnenie zákonných podmienok a následne má podľa zákona vykonať zápis zmien v lehote dvoch pracovných dní, avšak z dôvodu zaťaženosti súdov zápisy trvajú dlhšie podľa vyťaženosti jednotlivých súdov.

 Zákonné podmienky, ktorých splnenie registrový súd preveruje sú nasledovné:

1.   podanie návrhu na zápis oprávnenou osobou,

2.   úplnosť návrhu na zápis,

3.   predloženie všetkých ustanovených príloh,

4.   predloženie príloh vo forme ustanovenej osobitným zákonom,

5.   zhoda údajov uvedených v návrhu na zápis s údajmi vyplývajúcimi z predložených príloh a

6.   zaplatenie súdneho poplatku.

Návrh musí byť podaný a doručený elektronicky a podpísaný zaručeným elektronickým podpisom.

Ak návrh zmien zákonom stanovené podmienky nespĺňa, k zápisu nedôjde a registrový súd o tejto skutočnosti oboznámi navrhovateľa oznámením o odmietnutí vykonania zápisu, voči ktorému možno podať námietky v lehote 15 dní odo dňa doručenia. Námietky je možné podať taktiež výlučne elektronicky.

Ako dôsledok nesplnenia povinnosti podať návrh na zápis zmien v zákonom stanovenej lehote 30-tich dní, hrozí pokuta vo výške do 3 310 EUR.

Príslušné formuláre na zápis zmeny zapísaných údajov do obchodného registra pre podania v elektronickej podobe nájdete na webovej stránke Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky.

Pre lepšie pochopenie prikladáme vzor vyplneného formulára, konkrétne Návrhu na zápis zmeny zapísaných údajov o spoločnosti s ručeným obmedzeným do obchodného registra.


Tip: ďalšie zmeny vo vašej spoločnosti s ručením obmedzeným viete spoľahlivo a rýchlo vybaviť cez náš portál orsr.help

Chcete spraviť zmenu v s.r.o. alebo založiť novú spoločnosť

Kliknutím na tlačidlo Vás priamo presmerujeme

Súvisiace články