Cieľom zrušenia spoločnosti likvidáciou je uspokojenie nárokov veriteľov a iných osôb, ktorým prislúcha nárok na likvidačnom zostatku. Likvidáciu vykonáva likvidátor. Spoločnosť vstupuje do likvidácie zápisom likvidátora do obchodného registra. Počas likvidácie sa používa obchodné meno spoločnosti s dodatkom “v likvidácii”. 

Vstupom spoločnosti do likvidácie prechádza na likvidátora oprávnenie konať v mene spoločnosti. Likvidátor je vymenovaný valným zhromaždením súčasne s rozhodnutím spoločníkov o likvidácii, najneskôr však do 60 dní od zrušenia spoločnosti. Ak je zložený preddavok vo výške 1500 Eur a spoločníci neustanovili likvidátora, ustanoví ho súd. Preddavok nepodlieha exekúcii a môže byť použitý iba na vyplatenie odmeny, resp. nákladov likvidátora.

Ako vymenovať likvidátora

Za likvidátora môže byť vymenovaná osoba, ktorá je zapísaná v zozname správcov konkurznej podstaty. Tiež sa môže jednať o osobu zapísanú v registri fyzických osôb, ktorá súhlasí s ustanovením za likvidátora a tiež by mohla byť členom štatutárneho orgánu spoločnosti. Likvidátor môže byť určený spoločenskou zmluvou, zakladateľskou zmluvou, zakladateľskou listinou či stanovami.

Ak bol likvidátor ustanovený spoločníkmi, ustanovený likvidátor podáva návrh na zápis do obchodného registra najneskôr do 30 dní odo dňa rozhodnutia spoločníkov.

Ako postupovať pri odvolaní likvidátora

Likvidátor môže byť odvolaný tým, kto ho vymenoval. V prípade, že je likvidátor odvolaný, zomrie, je vyhlásený za mŕtveho alebo zanikne, je nutné vymenovať nového likvidátora, a to rovnakým spôsobom, akým bol vymenovaný predošlý. Ak to nie je možné, likvidátora ustanoví súd. Odvolanie je nutné likvidátorovi oznámiť, inak je oprávnený túto činnosť vykonávať, až kým odvolanie nie je zverejnené v obchodnom registri.

Ste tu správne, my za vás vybavíme všetky zmeny v s.r.o.

Chcete spraviť zmenu v s.r.o. alebo založiť novú spoločnosť

Kliknutím na tlačidlo Vás priamo presmerujeme

Súvisiace články