Základné imanie predstavuje súhrn peňažných a nepeňažných vkladov vložených do spoločnosti pri jej založení. Počas existencie spoločnosti môže dôjsť k zvýšeniu základného imania. Dôvodom môže byť okrem zvýšenia dôveryhodnosti spoločnosti aj zvýšenie tzv. vlastného imania, aby sa spoločnosť vyhla prípadným krízovým situáciám.

Peňažné a nepeňažné vklady

Navýšiť základné imanie je možné len v prípade, že všetky doterajšie peňažné vklady sú splatené. Nepeňažné vklady sú prípustné už pred týmto splatením. Doterajší spoločníci majú prednostné právo prevziať záväzok za nové vklady v pomere zodpovedajúcom ich doterajším vkladom v lehote stanovenej v spoločenskej zmluve, resp. do jedného mesiaca od prijatia rozhodnutia valného zhromaždenia o zvýšení základného imania.

Ak sa základné imanie zvyšuje nepeňažnými vkladmi, tento vklad schvaľuje valné zhromaždenie a výšku peňažnej sumy, v akej sa nepeňažný vklad započíta na vklad spoločníka. To sa uvedie v spoločenskej zmluve, zakladateľskej zmluve alebo v zakladateľskej listine. Hodnota nepeňažného vkladu sa určí znaleckým posudkom.

Záujemca, ktorý nie je spoločníkom spoločnosti, musí vyhlásiť, že pristupuje k spoločenskej zmluve, jeho podpis musí byť overený.Valné zhromaždenie môže rozhodnúť, že nerozdelený zisk alebo iné vlastné zdroje, ktorých použitie neurčuje zákon, alebo iné vlastné zdroje vykázané v účtovnej závierke sa použijú na zvýšenie základného imania. Základné imanie môže byť takto zvýšené iba o čistý zisk znížený o prídely do rezervného fondu a ďalších fondov tvorených spoločnosťou a o neuhradenú stratu z minulých období.

Konatelia sú povinní bez zbytočného odkladu podať návrh na zvýšenie základného imania do obchodného registra. Cez náš portál ORSR.HELP máte kompletnú dokumentáciu potrebnú na vykonanie zmien v s.r.o. pripravenú za pár minút, a navyše celé podanie na Obchodný register za vás môže vybaviť advokátska kancelária Matejka & Friedmannová.

Chcete spraviť zmenu v s.r.o. alebo založiť novú spoločnosť

Kliknutím na tlačidlo Vás priamo presmerujeme

Súvisiace články